Bestuur De Zuidlanden

Bestuur namens De Zuidlanden

Schakel tussen de wijk, gemeente en projectbureau

De Zuidlanden is een wijk in ontwikkeling. De buurtschappen De Klamp, Wiarda en Techum vormen zich en in Techum wordt de laatste hand gelegd aan het bouwrijp maken. De Hem en Unia worden ontwikkeld. Kortom, De Zuidlanden wordt groter en groter. Het wijkpanel is er om onderlinge aansluiting en afstemming te houden met de bewoners van de verschillende buurtschappen.

Verbinding
Daarnaast fungeert het wijkpanel als een schakel tussen de bewoners, de gemeente en het projectbureau. Belangrijke gespreksonderwerpen van de bewoners van De Zuidlanden kunnen op deze manier bij die partijen voor het voetlicht worden gebracht. En andersom.
Bovendien zijn er diverse werkgroepen die een specifiek onderdeel voor hun rekening nemen in hun eigen wijk of buurtschap. Het bestuur fungeert als een spin in het web en koppelt de onderwerpen, wensen en belangen van iedereen die in De Zuidlanden woont. Het bestuur faciliteert en stimuleert onderlinge samenwerking.

Allerlei onderwerpen en activiteiten
Communicatie, verkeersveiligheid, groenvoorziening, leefbaarheid, de ijsbaan, het wijkfeest, Sinterklaasfeest en de Kerstmarkt, maar ook jeugd en duurzaamheid zijn onderwerpen waarvoor diverse werkgroepen en vele vrijwilligers zich inzetten.

Verantwoording afleggen
Het bestuur ontvangt jaarlijks budget van de gemeente om te besteden aan de wijk. Een subsidievoorwaarde is dat de besteding aan de medebewoners wordt verantwoord. Onder ander gebeurt dat tijdens de jaarlijkse wijkconferentie. Het bestuur legt dan verantwoording af over activiteiten, genomen besluiten en de besteding van het budget. Reacties daarop zijn altijd welkom op info@dezuidlander.nl

Ook via de website of sociaal media van De Zuidlander worden de wijkbewoners op de hoogte gehouden van bestuurszaken.

Structuur
De structuur is ook nodig om aan de veranderende wetgeving voor verenigingen en stichtingen te voldoen. Procedures zijn aangepast. De stichting handelt conform de statuten, het huishoudelijk reglement en bovendien aan het handboek van de gemeente Leeuwarden. Dit mag en hoeft de flexibiliteit niet in de weg te staan. Transparantie en duidelijke afspraken zijn essentieel. Het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld.

“De missie van het wijkpanel is om een schakel te zijn naar de gemeente en het projectbureau. Vooral nu de wijk groeit, is het belangrijk om op allerlei fronten mee te groeien en onderling aansluiting te houden met de bewoners van de buurtschappen. Voor een goede evenwichtige verdeling en klankbordfunctie is het bestuur samengeteld met bestuursleden uit alle buurtschappen. We zijn nu (lente 2022) een half jaar bezig en we maken mooie stappen. De structuur is bepaald, de onderlinge communicatie verbeterd en de samenwerking met gemeente en projectbureau nieuw leven ingeblazen. Er is al veel gedaan, maar ook nog veel te doen.”

Wat doet het bestuur?
Het bestuur denkt mee over plannen en maatregelen voor de wijk en is het aanspreekpunt voor de gemeente en het projectbureau. Het uitgangspunt bij vragen en initiatieven van werkgroepen en bewoners is: ja, tenzij.. Primair wordt gezocht naar mogelijkheden.
Het bestuur zorgt daarnaast voor een financiële verantwoording. Een balans en een staat van baten en lasten wordt opgesteld, alsmede een toelichting op beide stukken in de jaarrekening.

Doe je mee?
Heb je belangstelling om je bijdrage te leveren aan het wijkpanel?

Nieuws

Bestuur De Zuidlanden

Kom mee naar buiten

Er komen wel eens vragen bij het wijkpanel binnen over het spelen en sporten in de wijk. De gemeente Leeuwarden heeft hier een beleid voor

Lees verder »

Aankomende evenementen

Geen evenementen gevonden bij deze werkgroep

Teamleden Bestuur De Zuidlanden

Berry

Algemeen bestuurslid

Chris

Algemeen bestuurslid

Harm Douwe

Voorzitter

Jan Willem

Penningmeester

Ria

Algemeen bestuurslid

Roel

Algemeen bestuurslid