Inloopbijeenkomst ‘plandeel Unia Oost’

Via dit bericht stellen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in Unia-oost.

Van donderdag 2 november tot en met donderdag 14 december ligt het ontwerpbestemmingsplan Unia-oost ter inzage.  

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 14 november organiseren wij daarom een informatiebijeenkomst. 

U kunt hier een toelichting krijgen op de inhoud van het bestemmingsplan en de verdere procedure.

Tijd:                    U kunt binnenlopen tussen 19.30 – 21.00 uur

Locatie:              Van der Valk Hotel Leeuwarden, Lynbaan 35

Tot slot

Hebben jullie nog vragen over deze mail? Stel ze gerust aan het Projectbureau De Zuidlanden via info@dezuidlanden.nl

Plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Wergeasterdyk aan de noord- en oostzijde, agrarisch gebied en de Wâldwei aan de zuidzijde en Unia (West) en de Wurdumerfeart aan de westzijde.

Ontwikkeling

Het buurtschap Unia, bestaande uit Unia West en Oost, is het vijfde buurtschap dat in De Zuidlanden wordt gerealiseerd. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van circa 150 woningen met bijbehorende wegen, paden, parkeer- en groenvoorzieningen.

Inloopavond

Er wordt op dinsdag 14 november 2023 een inloopavond gehouden bij Van der Valk Lynbaan 35 Leeuwarden van 19:30 tot 21:00 uur. Het betreft een vrije inloop, er is geen plenair deel. U kunt hier een toelichting krijgen op de inhoud van het bestemmingsplan en de verdere procedure.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien:

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk, elektronisch of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeenteraad dan nog meenemen in het definitieve besluit.

• Schriftelijk/elektronisch:
o schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. de gemeenteraad,

Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.
o stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl, t.a.v. de gemeenteraad.

Vermeld in uw brief/mail:
▪ ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – de Zuidlanden, plandeel Unia

Oost’
▪ waarom u een zienswijze indient
▪ de datum
▪ uw naam en adres
▪ in geval van een brief uw handtekening

• mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 – 17.00 uur)

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in de beroepsprocedure bijzondere bepalingen van toepassing zijn. Die procedure is op dit moment nog niet aan de orde, maar pas na vaststelling van het bestemmingsplan.

Deel dit bericht via

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp